Ý nghĩa và cách sử dụng những từ Approximately-Roughly-About-Nearly

ApproximatelyRoughlyAboutNearly (adv): Gần, xấp xỉ, khoảng…

Approximately Roughly About Nearly Ý nghĩa và cách sử dụng những từ Approximately Roughly About Nearly

-Là những trạng từ chỉ mức độ, mô tả số lượng, sự đo lường hay thay đổi về số lượng
-Approximately half of the residents in the survey stated that they agreed with the government’s plan to reduce traffic in the city centre.( Gần một nửa dân cư trong cuộc khảo sát nói rằng họ đồng ý vớ kế hoạch của chính phủ giảm tải giao thông ở trung tâm thành phố).

-Police say that the main suspect charged in the case escaped from custody approximately twelve days ago.(Cảnh sát cho rằng kẻ tình nghi chính trong vụ án đã trốn trại cách đây khoảng 12 ngày).

-It’s not impossible to use approximately in speech, but you’d be far more likely to use roughly, nearly or about in everyday situations and the rest of my explanation will look at the use of these three adverbs. (approximately sử dụng trong văn viết, roughly, nearly or about thường sử dung trong văn nói ở những tình huống hàng ngày)

-Jane told me that she spends nearly one-third of her salary on rent.Jane bảo tôi rằng cô ấy mất khoảng 1/3 tiền lương cho tiền thuê nhà mổi tháng)

-I guess there’ll be roughly thirty people going to the party tonight.(Tôi đoán có gần 30 người đi dự tiệc hôm nay).

-Because the traffic was bad, it took about four hours to get to my aunt’s house.(Vì giao thông rất xấu nên tôi mất khoảng 4h đến nhà cậu tôi

-Nearly is slightly different to roughly and about, because nearly means ‘almost’, or ‘not quite’. So, if Jane spends nearly one-third of her salary on rent, it means that she spends just under one-third. (Nearly hơi khác roughly and about một chút, vì nearlly có nghĩa là hầu như nhưng không hoàn toàn, vì vậy câu trên “nearly” có nghĩa là cô ấy đã tiêu hết dươi 1/3 mức lương)

-If we said roughly or about, her rent could be slightly more or slightly less than one-third.
(Cũng ví dụ trên nhưng nếu ta sử dụng “roughly or about” thì tiền thuê nhà của cô ta nhiều hoặc ít hơn 1/3 tiền lương một chút)

-All of these adverbs could be used in writing too, but if you’re writing a report it’d be usual to enter the actual figures or percentages in brackets, (tất cả các trạng từ trên có thể sử dụng trong văn viết, nếu bạn viết báo cáo thông thường viết các con số cụ thể hoặc phần trăm trong dấu ngoặc

Roughly half (53%) of the children in the study could not identify the US on a map of the world. Khoảng hơn một nửa (53%) trẻ em đang đi học không xác định được nước Mỹ trên bản đồ thế giới.

-In conversation, we often use about when talking about time: Về đàm thoại (chúng ta thường sử dụng “about” nói về thời gian

Shall we meet at about seven o’clock?: Chúng ta gặp nhau khoảng 7h được không?

-And interestingly, we often talk about distances in terms of time: Chúng ta cũng thường dùng “about” để nói về khoảng cách mà theo thời gian

-I live about half an hour out of town: Tôi cách thị trấn khoảng một giờ rưỡi

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>