học tiếng anh ngữ pháp

Cách để phân biệt JOURNEY, VOYAGE, TRAVEL, TOUR, EXPEDITION, SAFARI, CRUISE và TRIP

trip

Ta thấy trong từ điển có rất nhiều từ cùng có nghĩa là chuyến du lịch như travel, journey, trip.

Cách để phân biệt FIT, SUITABLE, PROPER và COMPATIBLE

FIT-SUITABLE-PROPER-COMPATIBLE

Phân biệt FIT, SUITABLE, PROPER và COMPATIBLE Chắc hẳn có rất nhiều bạn bối rối khi được yêu cầu dịch

Cách để phân biệt EVERYDAY và EVERY DAY

images

EVERYDAY or EVERY DAY !!? Một trong những lỗi mà người học tiếng Anh chúng ta và thậm chí cả

Cách để phân biệt “excuse me” và “sorry”

excuse-me

Bài viết sau sẽ giúp các bạn biết được cách phân biệt “excuse me” và “sorry”. Excuse me: làm ai

Đảo ngữ (Inversions)

Thông thường, một câu kể (câu trần thuật) bao giờ cũng bắt đầu bằng chủ ngữ và tiếp theo sau

Cách (dạng) (Voices)

Gồm: Chủ động (Active Voice) và Bị động (Passive Voice). 1. Chủ động: Là cách đặt câu trong đó Chủ

Đại từ (Pronouns)

1. Đại danh từ là từ dùng để thay thế cho danh từ: a. Không rõ nghĩa: Ví dụ: The

Động từ (Verbs)

1. Định nghĩa: Động từ là dùng diễn tả một hành động, vận động, hoạt động của một người, một

Câu điều kiện (Conditionals)

1

I- Mấy lưu ý về câu điều kiện: Câu điều kiện gồm có hai phần: Một