Giống của từ (Gender)

ta Giống của từ (Gender)

1. Định nghĩa: Là hình thức biến thể của danh từ để chỉ “tính”- hay phân biệt giống.

2. Phân loại: Giống được chia thành:

1- MASCULINE GENDER (Giống đực)

Một danh từ chỉ tên một sinh vật giống đực thì thuộc về Giống đực

Boy, man , father, son, cock, ox …

2– FEMINE GENDER (Giống cái)

Một danh từ chỉ tên một sinh vật giống c ái thì thuộc về Giống cái

Girl, lady, woman , sister,nun, mother…

3- COMMON GENDER (Song thuộc)

Một danh từ chỉ tên một sinh vật có thể hoặc giống đực hoặc giống cái thì thuộc về Giống chung.

Police, person, friend, child, pupil, neighbour…

4- NEUTER GENDER (Trung tính)

Một danh từ chỉ tên một vật vô tri vô giác thì thuộc về Vô thuộc hay Trung tính.

Computer, table, pencil, fan …

3. Dương thuộc được phân biệt với âm thuộc bằng mấy cách sau:

a. Bằng cách đổi khác phần cuối của chữ

– Bằng cách thêm ESS sau danh từ chỉ giống đực. (Không thêm yếu tố nào khác)

Masculine Translation Feminie Nghĩa
authorbaron tác giảông nam tước authoressbaroness nữ tác giảbà nam tước

– Bằng cách thêm ESS sau danh từ chỉ giống đực. (bỏ nguyên âm của vần cuối cùng của danh từ giống đực)

Masculine Nghĩa Feminie Nghĩa
actorconductor kịch sĩngười dẫn nhạc actressconductress nữ kịch sĩđàn bà dẫn

b. Bằng cách đổi chữ, dùng hẳn một chữ khác

People

Masculine Nghĩa Feminie Nghĩa
bachelormonk đàn ông chưa vợông sư, thầy tu spinsternun đàn bà chưa chồngni cô, bà mụ

Animals

Masculine Nghĩa Feminie Nghĩa
boarox lợn đựcbò đực sowcow lợn cáibò cái

c. Bằng cách thêm từ:

Cho người: man , maid , woman, gentleman, lady, boy, girl.

Cho người và vật: male and female + Noun

Cho động vật: he and she

Cho chim muông: cock; hen (peacock and peahen)

Ví dụ:

Masculine Nghĩa Feminie Nghĩa
man-workerman-teacher nam công nhânthầy giáo woman-workerwoman-teacher nữ công nhânbà giáo

4. Nhân Cách Hoá (personalized):

a- Một danh từ được nhân cách hoá nên viết chữ hoa đầu câu.

Ví dụ: War leaves his victim on the battlefield.

b- Danh từ nhân cách hoá được coi là giống đực hay giống cái tuỳ theo những qui tắc sau dây:

Notes (Ghi chú):

+ Những danh từ: Nói về sức mạnh , sự ác liệt , siêu phàm được coi là giống đực

Death Sun WarWind Ocean Vocanoe

Ví dụ: War leaves his vietims on the battlefield.

+ Những danh từ: Nói về tình cảm có tính cách hiền hoà, dịu dàng trầm lặng, được coi là giống cái

Moon Spring Charity VirtueHope Earth Peace Liberty

+ Tên các quốc gia được coi là giống cái.

Ví dụ: Vietnam is proud of her people

+ Trong các câu truyện, những con thú vật lớn được coi là giống đực. Những con vật nhỏ và côn trùng được coi là không giống nào ” vô thuộc ” hoặc giống cái như: a cat (con mèo) , a mouse (con chuột).

5. Người ta thường dùng “she” để thay thế cho một con tàu, con thuyền, và đôi khi cho một số máy móc.

Ví dụ: After the ship had been built, she was checked carefully.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>