Ngữ Pháp Căn Bản

Đảo ngữ (Inversions)

Thông thường, một câu kể (câu trần thuật) bao giờ cũng bắt đầu bằng chủ ngữ và tiếp theo sau

Cách (dạng) (Voices)

Gồm: Chủ động (Active Voice) và Bị động (Passive Voice). 1. Chủ động: Là cách đặt câu trong đó Chủ

Đại từ (Pronouns)

1. Đại danh từ là từ dùng để thay thế cho danh từ: a. Không rõ nghĩa: Ví dụ: The

Động từ (Verbs)

1. Định nghĩa: Động từ là dùng diễn tả một hành động, vận động, hoạt động của một người, một

Câu điều kiện (Conditionals)

1

I- Mấy lưu ý về câu điều kiện: Câu điều kiện gồm có hai phần: Một phần nêu lên điều

Các thì trong Tiếng Anh

Cách dùng các thì trong Tiếng Anh (Tenses in English) 1. Thời hiện tại thường: v Thời hiện tại được

Định nghĩa mệnh đề

  Mệnh đề là một nhóm từ có chứa một động từ đã chia và chủ từ của nó. Động

Tính từ (Adjectives)

tinh-tu-tienganh

Tính từ trong Tiếng Anh(Adjectives) 1. Định nghĩa: Tính từ là từ dùng đẻ phẩm định cho danh từ bằng

Mạo từ (Articles)

mao-tu-trong-tieng-anh-Articles

ch sử dụng Mạo từ trong Tiếng anh (Articles): 1 Định nghĩa: Mạo từ là từ dùng trước danh từ

Giống của từ (Gender)

ta

1. Định nghĩa: Là hình thức biến thể của danh từ để chỉ “tính”- hay phân biệt giống. 2. Phân