Cách dùng 2 từ Manager vs Leader

Manager” là người quản lý và chịu trách nhiệm về những khía cạnh quan trọng của một dự án, một công việc, hoặc một đội.
Leader” là người có ảnh hưởng, chịu trách nhiệm, và là một ví dụ cho những người khác.

manager va leader 150x150 Cách dùng 2 từ Manager vs Leader

Managers và leaders thường thu được danh hiệu trong một môi trường công việc, giáo dục, hoặc đội nhóm thông qua sự thể hiện những khả năng quản lý (management) và lãnh đạo (leadership).

Thông thường một manager phải có những phẩm chất lãnh đạo (leadership qualities), và tương tự như một leader cần phải có những phẩm chất quản lý (managerial qualities).

Managers có những trách nhiệm khác nhau dựa trên những gì họ làm và những người mà họ đang quản lý. Họ có khả năng giao phó và thực hiện các kế hoạch cho một doanh nghiệp hoặc đội nhóm. Managers cần có một sự hiểu biết phù hợp về việc ai sẽ là người phụ trách trong một nhóm.

Một leader là người chỉ huy trong một nhóm và lựa chọn để thực hiện tốt nhất khả năng của mình và giúp người khác cũng làm như vậy. Một manager thành công phải có cả managerial qualities và leadership qualities.

Ví dụ:

– A bank manager is responsible for the daily operation of the financial institute.

Một giám đốc ngân hàng chịu trách nhiệm về hoạt động hàng ngày của trụ sở tài chính.

– Mary is a born leader.

Mary được sinh ra để làm nhà lãnh đạo

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>